Edukacja przyrodnicza wobec zmian w systemie społecznym.

Wykład p. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska rozpoczęła od wskazania istotnego znaczenia wpływu intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych na edukację. Autorka wskazała różne czynniki, które mają  wpływ na zmiany w tworzeniu współczesnej przestrzeni edukacyjnej w zakresie edukacji przyrodniczej. Zwróciła uwagę na dwa elementy tworzące szeroko rozumianą przestrzeń szkolną:

- globalny charakter zjawisk i procesów towarzyszących współczesnemu człowiekowi, w kontekście lokalnych problemów środowiskowych, w związku z tym szerokie spektrum aktualnych treści z którymi zapoznają się uczniowie w szkole;

-  zmian w standardach edukacyjnych, według których samodzielne uczenie się z większym wykorzystaniem dostępnych informacji nabierze centralnego znaczenia.  Ma to  związek zdaniem niektórych  z potrzebami jednostki w świecie opanowanym przez nowe technologie.

Nieustannie zmieniający się świat,  nowe pokolenie, które ukształtowała technologia, nieograniczony dostęp do coraz większych zasobów informacji i mobilnych technologii – to tylko niektóre z przyczyn zmieniających obraz szkoły jako jedynego źródła przekazywania informacji.
W tym autorka dopatruje się uzasadnienia w poszukiwaniu nowego modelu edukacji i podejmowania działań zmierzających do zmian.

W dalszej części wykładu autorka zaprezentowała nowoczesne podejście do uczenia się i nauczania, sposoby jakimi powinno sie upowszechniać wiedzę o świecie przyrodniczym poprzez bezpośrednie obserwacje i eksperymenty oraz wykorzystanie mobilnych technologii cyfrowych, zasobów sieci.

Nowoczesna szkoła powinna kształcić umiejętność efektywnej nauki, wspomagać proces poszukiwania nowych obszarów rozwoju, wspomagać rozwój intelektualny jednostki oraz stawiać na kreatywność i innowacyjność.

Na koniec swojego wystąpienia autorka przedstawiła kilka propozycji prostych doświadczeń przyrodniczych pozwalających w sposób interdyscyplinarny analizować zachodzące zjawiska.

Po wykładzie był czas na krótką dyskusję i komentarze. Pani Joanna Pocałuń omówiła działania w sieciach problemowych i przedmiotowych APN, zapraszając obecnych na sali nauczycieli nauk przyrodniczych do aktywnego włączania się na Forum wymiany doświadczeń.