Matematyka inaczej - nauczyciel matematyki w zmieniającej się rzeczywistości


Zgodnie z Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006r. kompetencje matematyczne zostały zaliczone do  kluczowych, czyli takich, które wszyscy ludzie potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej i zatrudnienia. Uznano, iż kompetencje matematyczne są  niezbędne dla pełnego uczestnictwa w społeczeństwie wiedzy i dla konkurencyjności współczesnej gospodarki.

Kompetencje matematyczne, to zdolność i chęć wykorzystania matematycznych sposobów myślenia. Współczesny człowiek powinien posiadać umiejętność stosowania głównych zasad i procesów matematycznych w codziennych sytuacjach  życia prywatnego i zawodowego. Prezentować postawę  opierającą się na szacunku do prawdy i chęci szukania przyczyn oraz oceniania zasadności.

Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki. Doskonalenie  umiejętności w zakresie: wykorzystania nowatorskich metod pracy na lekcjach matematyki, stosowania  technologii TIK w nauczaniu matematyki oraz kształtowania postaw sprzyjających kreatywności uczniów, komunikacji i współpracy.

W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.
René Thom(1923–2002) – matematyk francuski

Doskonalenie nauczycieli matematyki obejmuje:

 

Szkolenie w zakresie kompetencji społecznych
-
16 godz.

- zajęcia stacjonarne weekendowe w Wydziałach MSCDN
- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy nocleg i wyżywienie

program do pobrania

 
LUB
 

Szkolenie w zakresie kompetencji wykorzystania TIK
-
16 godz
.

- zajęcia stacjonarne weekendowe w OEIiZK w Warszawie
- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy nocleg i wyżywienie

program do pobrania

  

Szkolenie przygotowujące do korzystania z platformy Moodle - on-line - (4 godz.)

- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy dostęp do Platformy APN Moodle

program do pobrania

  

Szkolenie przedmiotowe - 40 godz.

- Zajęcia stacjonarne - (16 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji,
w ustalone dni tygodnia; w godz. 9.00 - 16.00 w Wydziałach MSCDN - zapewniamy wyżywienie

- Zajęcia on-line - (8 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji

- Zajęcia stacjonarne - (16 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji,
w ustalone 3 dni weekendowe, w ośrodku na Mazowszu - zapewniamy nocleg i wyżywienie


program do pobrania